Robert Marcin Wolański

St. bryg. dr inż. Naczelnik Wydziału-CENTRUM SZKOLENIA OCHRONY LUDNOŚCI I OCHRONY DÓBR KULTURY

Ukończył studia wyższe II stopnia w Akademii Górniczo-Hutniczej , Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych, o kierunku : Mechanika w specjalności: Maszyny hutnicze i ceramiczne(1986roku). Ponadto rozwijał kompetencje na studiach podyplomowych w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej o specjalności Eksploatacja pojazdów kołowych(1987), w Szkole Głównej Służby Pożarniczej(1994)oraz na Politechnice Krakowskiej wraz Instytutem Ekspertyz Sądowych im. prof. J. Sehna o specjalności :Ekspertyza wypadku drogowego(1998); Prowadził badania w zakresie modyfikacji ochron osobistych uwieńczone przewodem doktorskim i obroną pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki p.t. Technologia i materiały do produkcji ochron termicznych przed promieniowaniem podczerwonym i mikrofalowym”. Kraków -2008. Od 1990 roku jest strażakiem w służbie związanym z procesem dydaktycznym w SA PSP, kolejno awansując od starszego instruktora, poprzez wykładowcę, st.wykładowcę, kierownika zespołu przedmiotowego, z-cę naczelnika, głównego specjalistę do naczelnika. Obecnie realizuje kształcenie również w zakresie ochrony ludności. Pracuje naukowo w obszarze bezpieczeństwa oraz nowych technologii  w ratownictwie. Jest autorem szeregu publikacji i aktywnym wykonawcą w projektach „Bezpieczeństwo i Obronność”. Recenzuje publikacje dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej- Państwowy Instytut Badawczy- kwartalnik: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza: Safety& Fire Technique, artykuły w Zeszytach naukowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w Wydawnictwie SIGMA-NOT Sp.zoo, Przegląd chemiczny. Od wielu lat nierozerwalnie jest związany z międzynarodową konferencja ochrony dóbr kultury organizowaną w SAPSP w Krakowie przedstawiając opracowania i dokonania innowacyjne w zakresie ochrony dziedzictwa. Kieruje wydziałem realizującym aktywnie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i ochrony dóbr kultury.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email