Leszek Szafrański

Doktor nauk humanistycznych. Pełni funkcję Kierownika Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej, Kierownika Sekcji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Menedżera Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania zasobami cyfrowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach tworzenia i zarządzania: Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz udostępniania i opracowania zbiorów cyfrowych. Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Bierze udział w pracach grupy eksperckiej Open Science sieci The Guild of European Research-Intensive Universities. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących zarządzania zasobami cyfrowymi, długoterminowej archiwizacji, otwartego dostępu do nauki, projektowania systemów informacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotekach. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu zarządzania informacją oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów.

Stanisław Dziedzic

Historyk literatury, publicysta, kulturoznawca, nauczyciel akademicki. Absolwent filologii polskiej i dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów z zakresu zarządzania zasobami pracy w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Doktor nauk humanistycznych. W przeszłości nauczyciel, pracownik administracji państwowej, w latach 2004–2016 dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Od stycznia 2017 roku dyrektor Biblioteki Kraków. Członek Rady Muzeum Niepodległości w Warszawie. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK).

Fryderyk Rozen

Pracownik Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie. 2009 r. – magisterium na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na podstawie pracy Piętnastowieczny antyfonarz bernardyński z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku – promotor o. prof. Janusz Zbudniewek OSPPE. 2014 r. – doktorat na tymże wydziale na podstawie pracy Druki liturgiczne zakonu paulinów w XVI wieku – promotor o. prof. Janusz Zbudniewek OSPPE. Od 2011 r. pracownik Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej gdzie zajmuję się opracowaniem bibliograficznym druków XV-XVIII w. Autor Katalogu starodruków w Bibliotece Muzeum Polskiego w Ameryce.

Mateusz Żmudziński

Doktor nauk humanistycznych, absolwent kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją UMK. Specjalista w zakresie kancelarii kościelnej oraz nowoczesnej technologii w archiwach, w tym EZD i digitalizacji. Od 2014 roku pracownik Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, obecnie jego Wicedyrektor. Założyciel spółki Instytut Promocji Historii, promującej nauki humanistyczne w działaniach biznesowych. Współpracuje z Wydziałem Nauk Historycznych UMK prowadząc zajęcia dydaktyczne i uczestnicząc w badaniach naukowych.  

Robert Marcin Wolański

St. bryg. dr inż. Naczelnik Wydziału-CENTRUM SZKOLENIA OCHRONY LUDNOŚCI I OCHRONY DÓBR KULTURY

Ukończył studia wyższe II stopnia w Akademii Górniczo-Hutniczej , Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych, o kierunku : Mechanika w specjalności: Maszyny hutnicze i ceramiczne(1986roku). Ponadto rozwijał kompetencje na studiach podyplomowych w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej o specjalności Eksploatacja pojazdów kołowych(1987), w Szkole Głównej Służby Pożarniczej(1994)oraz na Politechnice Krakowskiej wraz Instytutem Ekspertyz Sądowych im. prof. J. Sehna o specjalności :Ekspertyza wypadku drogowego(1998); Prowadził badania w zakresie modyfikacji ochron osobistych uwieńczone przewodem doktorskim i obroną pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki p.t. Technologia i materiały do produkcji ochron termicznych przed promieniowaniem podczerwonym i mikrofalowym”. Kraków -2008. Od 1990 roku jest strażakiem w służbie związanym z procesem dydaktycznym w SA PSP, kolejno awansując od starszego instruktora, poprzez wykładowcę, st.wykładowcę, kierownika zespołu przedmiotowego, z-cę naczelnika, głównego specjalistę do naczelnika. Obecnie realizuje kształcenie również w zakresie ochrony ludności. Pracuje naukowo w obszarze bezpieczeństwa oraz nowych technologii  w ratownictwie. Jest autorem szeregu publikacji i aktywnym wykonawcą w projektach „Bezpieczeństwo i Obronność”. Recenzuje publikacje dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej- Państwowy Instytut Badawczy- kwartalnik: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza: Safety& Fire Technique, artykuły w Zeszytach naukowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w Wydawnictwie SIGMA-NOT Sp.zoo, Przegląd chemiczny. Od wielu lat nierozerwalnie jest związany z międzynarodową konferencja ochrony dóbr kultury organizowaną w SAPSP w Krakowie przedstawiając opracowania i dokonania innowacyjne w zakresie ochrony dziedzictwa. Kieruje wydziałem realizującym aktywnie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i ochrony dóbr kultury.

Jacek Smyczyński

Magister bezpieczeństwa narodowego, inżynier bezpieczeństwa pożarowego. Wykładowca Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej z wieloletnim stażem, prowadzący wykłady z zagadnień związanych z wyposażeniem sprzętowym oraz profilaktyki pożarowej. Kierownik projektu z ramienia Szkoły oraz współtwórca projektu realizowanego ze środków NCBIR „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast” latach 2015 – 2018.

Agnieszka Biernacka-Biesiada

Jeden z właścicieli i Prezes Zarządu firmy Ceiba Sp z o.o., założonej w 2015 roku w Polsce, jako autonomiczna filia firmy czeskiej.

Prywatnie Agnieszka jest mamą dwójki świetnych dzieciaków, osobą aktywną i wesołą. Z wykształcenia tłumaczem i italianistą, z pasji po godzinach zajmuje się zdrowiem i rozwija strukturę z pomocą programu zdrowotnego na rynku branży MLM. Z rynkiem konserwatorskim związana od 2007 roku, kiedy rozpoczęła pracę na stanowisku handlowca, będąc w stałym kontakcie z archiwami, bibliotekami, muzeami itd. Tymczasowa wtedy praca przerodziła się w ogromną pasję, a rynek konserwatorski okazał się tym, w czym do dnia dzisiejszego się realizuje. Własna firma, samodzielne podejmowanie decyzji i stały kontakt z klientem pozwalają na ciągły rozwój i doskonalenie usług firmy. Nie ma rzeczy niemożliwych, a jeśli czegoś bardzo chcesz – ZNAJDZIESZ SPOSÓB żeby to zrobić.

Dorota Gębicka

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; pracownik Archiwum Akt Nowych; kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Udostępniania Zasobu.     
Do zadań Oddziału należy udostępnianie zasobu w Pracowni Naukowej, wykonywanie poszukiwań archiwalnych w zasobie AAN, digitalizacja i reprografia zasobu. Wykładowca Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.