Aleksandra Chabiera

Główny specjalista ds. zarządzania dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Koordynatorka projektów międzynarodowych, redaktor publikacji i autorka artykułów z zakresu rozwoju lokalnego opartego na dziedzictwie. Współautorka min. koncepcji i scenariusza badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa, serii wydawniczej „Dziedzictwo kulturowe w badaniach” oraz poradnika zarządzania dziedzictwem w gminach. Trenerka szkoleniowa, konsultantka i wykładowczyni z zakresu zagospodarowania zabytków i rozwoju lokalnego opartego o dziedzictwo materialne i niematerialne, takie jak: nowe funkcje zabytków, produkty regionalne, produkty kreatywne. Zainteresowania koncentruje na rozwojowym potencjale dziedzictwa i jego praktycznym wykorzystaniu w gminach i politykach lokalnych.

Fryderyk Rozen

Pracownik Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie. 2009 r. – magisterium na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na podstawie pracy Piętnastowieczny antyfonarz bernardyński z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku – promotor o. prof. Janusz Zbudniewek OSPPE. 2014 r. – doktorat na tymże wydziale na podstawie pracy Druki liturgiczne zakonu paulinów w XVI wieku – promotor o. prof. Janusz Zbudniewek OSPPE. Od 2011 r. pracownik Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej gdzie zajmuję się opracowaniem bibliograficznym druków XV-XVIII w. Autor Katalogu starodruków w Bibliotece Muzeum Polskiego w Ameryce.

Stanisław Dziedzic

Historyk literatury, publicysta, kulturoznawca, nauczyciel akademicki. Absolwent filologii polskiej i dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów z zakresu zarządzania zasobami pracy w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Doktor nauk humanistycznych. W przeszłości nauczyciel, pracownik administracji państwowej, w latach 2004–2016 dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Od stycznia 2017 roku dyrektor Biblioteki Kraków. Członek Rady Muzeum Niepodległości w Warszawie. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK).

NowoczesnaPLEBANIA

To jedyne na rynku bezpłatne czasopismo, będące kompendium wiedzy o produktach i usługach adresowanych do proboszczów i innych osób mających wpływ na zarządzanie parafiami. Dostarczany bezpłatnie do parafii magazyn, jest niezastąpionym pośrednikiem pomiędzy gospodarzami wspólnot parafialnych a firmami, posiadającymi w swojej ofercie wyroby i rozwiązania dla tej wyselekcjonowanej grupy klientów. Magazyn  NOWOCZESNA PLEBANIA to zbiór    praktycznych informacji i ofert, które pozwala księżom na dokonanie właściwego wyboru produktów i usług, a firmom ułatwia dotarcie do szerokiego grona potencjalnych klientów. Proponujemy także prezentowanie na łamach pisma wdrożonych już w różnych parafiach rozwiązań, które dla innych proboszczów mogą stać się zachętą do naśladowania.

-Od 2004 roku jesteśmy wiarygodnym żródłem  informacji dla osób zarządzających majątkiem   kościelnym.

-Docieramy precyzyjnie pod adresy pocztowe parafii.

-Budujemy pozytywne relacje przekazując fachową wiedzę.

METIS

METIS jest liderem na rynkach dziedzictwa przemysłowego i kulturowego, a w ostatnich latach, dzięki wielkiemu sukcesowi swoich patentów i nadzwyczajnej aplikacji METIS Photometric Stereo 3D w skanowaniu powierzchni, stał się niekwestionowanym punktem odniesienia dla wzroku w przyszłość digitalizacji. W szczególności skanery METIS DRS i PM3D mogą generować niezrównaną jakość obrazu pod względem rzeczywistej rozdzielczości optycznej, ostrości, braku aberracji i / lub szumów na obrazach, dokładności geometrycznej, wierności kolorów i spójności wydajności na całym obszarze akwizycji i czas trwania.

Contex

Contex tworzy wielkoformatowe rozwiązania do skanowania; pomaganie ludziom na całym świecie w dzieleniu się, przechowywaniu i ulepszaniu ich planów papierowych i kreatywnych rysunków cyfrowych. Niemal wszystkie pomysły na produkty / projekty zaczynają się od zwykłej kartki papieru. Czasami tylko kilka, czasami miliony dokumentów papierowych wymaga digitalizacji, aby zapisać „już utworzone plany”.Zapisywanie cennych informacji z przeszłości dla przyszłych procesów jest niezbędne dla ewolucji świata. Pomyśl o tym, widząc panoramę miasta, jadąc szybkim pociągiem, korzystając z energii elektrycznej lub biorąc gorący prysznic. Teraz masz smak tego, co miliony użytkowników robią z naszymi produktami i 
rozwiązaniami. Posiadanie odpowiednich narzędzi do każdej pracy ma ogromne znaczenie. Rozwiązania do skanowania Contex zostały zaprojektowane tak, aby 
posiadały wszystkie narzędzia niezbędne do prawidłowej pracy. Nie tylko kopiuj, skanuj i drukuj. Zwiększ wartość swoich oryginałów, zwiększając ich jakość i optymalizując je do konkretnych zadań.

Aleksandra Szalla-Kleemann

Konserwator dzieł sztuki. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, specjalizacja Konserwacja Papieru i Skóry. Od 2000 r. zatrudniona w Bibliotece Jagiellońskiej w Sekcji Konserwacji Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów BJ. Od kwietnia 2009 pełni funkcję kierownika Sekcji Konserwacji Zbiorów BJ, zajmującej się konserwacją kolekcji Zbiorów Specjalnych BJ.

Aneta Januszko-Szakiel

Doktor nauk humanistycznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się zagadnieniami długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych, oceną wiarygodności archiwów cyfrowych, organizacją systemów składowania i zarządzania danych badawczych (digital curation) oraz metodami wyszukiwania i analizowania informacji.

Prowadzi działalność gospodarczą, w której podejmuje profesjonalne działania brokerskie w zakresie informacji naukowo-technicznej, wywiadu technologicznego, projektów badawczo-rozwojowych. Organizuje procesy kreowania, doskonalenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług w różnych branżach.

fokus GmbH Leipzig

Firma fokus GmbH Leipzig jest firmą inżynieryjną, która od 1993 roku prowadzi działalność w zakresie dokumentacji dla ochrony zabytków i renowacji. Firma świadczy specjalistyczne usługi w dziedzinie fotogrametrii, pomiarów deformacji budynków, cyfrowego przetwarzania obrazu, a także rozwoju oprogramowania, w ramach czego powstają m.in. ekspertyzy budynków, rysunki fasad, wielkoskalowe fotoplany, fotogrametryczne analizy zdjęć historycznych, jak również wielkoskalowe dokumentacje przetwarzania i projekcji ortogonalnej w wysokiej fotograficznej jakości.

Dokumentacja w kontekście ochrony zabytków i renowacji stanowi istotny temat, na który kładzie się duży nacisk. W związku z czym na podstawie doświadczeń z powyższymi projektami, jak również w ścisłej współpracy z restauratorami i architektami, firma rozwija i udoskonala od 16-stu lat oprogramowanie do kartowania – metigo MAP.Metigo MAP jest programem dla konserwatorów i restauratorów zabytków, który umożliwia im kartowanie na cyfrowych obrazach/cyfrowych fotomapach. Metigo MAP oferuje użytkownikom możliwość wykonania opracowania zarówno w terenie jak i w biurze. Połączenie możliwości przetwarzania obrazu i funkcji CAD umożliwia komfortową i szybką pracę nad dokumentacją konserwatorską.

Leszek Szafrański

Doktor nauk humanistycznych. Pełni funkcję Kierownika Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej, Kierownika Sekcji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Menedżera Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania zasobami cyfrowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach tworzenia i zarządzania: Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz udostępniania i opracowania zbiorów cyfrowych. Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Bierze udział w pracach grupy eksperckiej Open Science sieci The Guild of European Research-Intensive Universities. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących zarządzania zasobami cyfrowymi, długoterminowej archiwizacji, otwartego dostępu do nauki, projektowania systemów informacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotekach. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu zarządzania informacją oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów.