Program targów

"5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO

Warszawa, 7-9 listopada 2017

 

Ramowy Program*

OGÓLNOPOLSKICH DNI KONSERWATORSKICH: TEORIA A PRAKTYKA

KONFERENCJI POŚWIĘCONYCH OCHRONIE ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH

 

 • „Orzecznictwo Administracyjne i Konserwatorskie”; Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 • „Polskie Prawo Ochrony Zabytków- propozycje zmian”; Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 • Panel Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków
  W ramach panelu m.in:
  - „Wybrane projekty konserwatorskie w Polsce”; Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  - „Gminna Ewidencja Zabytków i Wojewódzka Ewidencja Zabytków – zalety i wady, ochrona czy zagrożenie?” Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  - „Kolorystyka w obiektach zabytkowych”; Stowarzyszenie Starożytników
  - Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w przestrzeni publicznej. Debata  na podstawie filmu szkoleniowego  i założeń ustawy krajobrazowej, Narodowy Instytut Dziedzictwa
  - Jak ochronić świecką architekturę drewnianą? Dyskusja  na podstawie filmu „Piękne, polskie, drewniane” z udziałem ekspertów z dziedziny konserwacji drewna, Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

 • Panel dla Seminarzystów i Proboszczów – „Sztuka konserwacji zabytków sakralnych”

 

 • „Współpraca architekta z konserwatorem. Wzajemne oczekiwania”; Stowarzyszenie Architektów Polskich

 

 • „Ewakuacja ludzi i zbiorów  z obiektów zabytkowych, muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych – zasady przygotowania i jej przeprowadzenia"; Polski Komitet Błękitnej Tarczy
  W ramach sesji wystąpienia będą dotyczyły następujących zagadnień:
  - Pomoc i  doradztwo na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury
  - Idee i zasady ewakuacji ludzi i zbiorów z muzeów i obiektów zabytkowych
  - Doświadczenia z ewakuacji zbiorów na przykładzie wybranych muzeów
  - Zasady przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych na przykładzie wybranej biblioteki
  - Prawne aspekty ewakuacji  ludzi i zbiorów w muzeach, bibliotekach, archiwach- planowanie i prowadzenie szkoleń
  - Formy i metody ćwiczeń i szkoleń personelu na potrzeby ewakuacji
  - Zasady przygotowania i prowadzenia ćwiczeń pożarowych w obiektach zabytkowych

 • „Ochrona dziedzictwa archeologicznego – współczesne wyzwania”; Stowarzyszenie Starożytników przy współpracy z Państwowym  Muzeum Archeologicznym w Warszawie
  Tematyka panelu:
  - Badania archeologiczne na inwestycjach drogowych i ich wpływ na rozwój archeologii.
  - Najważniejsze problemy konserwatorstwa archeologicznego w Polsce

 

 • "Innowacje w zabytkach"; Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Warszawa

 

 • "Rola organizacji pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury i kształtowaniu przepisów w tym zakresie w Polsce"; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
  W ramach panelu:   
  - „Podstawy prawne dotyczące udziału organizacji pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury”               
  - „Wieloletnia tradycja społecznej ochrony zabytków na przykładzie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości”
  - „Rodzaj  i ocena wpływu działań organizacji pozarządowych  na proces ochrony i opieki nad zabytkami”
  - „Ocena relacji merytorycznych  urząd – organizacje i ciała  społeczne”
  - ”Sztuka prowadzenia dialogu pomiędzy urzędem a organizacjami społecznymi”

 

 •  „Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych”; Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

 

 • Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji zbiorów archiwalnych; Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów / AGAD
  W programie panelu znajdą się między innymi prezentacje poświęcone:
  - doświadczeniom i osiągnięciom archiwów państwowych  w dziedzinie masowej konserwacji i odkwaszania archiwaliów z XIX i XX wieku.
  - metodom zabezpieczania i przechowywania szczególnie zagrożonych  materiałów wielkoformatowych, taki jak na przykład dokumenty kartograficzne, kalki  lub afisze i plakaty z XX wieku.

 

 •  „Praktyczne wykorzystanie systemu dla archiwistów – warsztaty”; Narodowe Archiwum Cyfrowe
  Jak opracowywać materiały archiwalne za pomocą systemu dla archiwistów ZoSIA. Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie system stworzony przez Narodowe Archiwum Cyfrowego, z którego mogą korzystać wszystkie instytucje posiadające archiwa.

 

 •  „Współczesne decyzje konserwatorskie w ochronie materiałów bibliotecznych: maksimum zachowania – minimum ingerencji”; Biblioteka Narodowa

 

 

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

Miejsce targów

Centrum Targowo-Kongresowe
ul. Marsa 56c, Warszawa

     Partner Strategiczny Ogólnopolskich
                 Dni Konserwatorskich

             

        Partner Główny Ogólnopolskich Dni
                     Konserwatorskich

   

             Partnerzy Ogólnopolskich Dni
                     Konserwatorskich

  

          

  

          

           

Copyright © 2017 MT Targi Polska SA Realizacja: Agencja interaktywna Intellect.pl