Program targów

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów,
Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO

Warszawa, 7-9 listopada 2017

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE: TEORIA A PRAKTYKA
OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH

PROGRAM - plik pdf do pobrania

7 listopada 2017 (wtorek)

SALA A

            12.00 – 13.00
             „Orzecznictwo Administracyjne i Konserwatorskie”
             Organizator: Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

            13.00 – 15.00
             „Polskie Prawo Ochrony Zabytków - propozycje zmian”
             Organizator: Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SALA B

12.15 – 13.15
Wykład „Maria Skłodowska – Curie prekursorką radiacyjnych metod konserwacji
obiektów o znaczeniu historycznym”

Organizator: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Prelegent: Dr inż. Wojciech Jerzy Głuszewski
W programie:

 • Maria Skłodowska Curie prekursorką radiacyjnej sterylizacji
 • Zastosowanie promieniowania jonizującego do dezynsekcji i dezynfekcji
  obiektów o znaczeniu historycznym
 • Radiacyjna konsolidacja drewna
 • Które urządzenia stosowane w identyfikacji i konserwacji dzieł sztuki wymagają
  Inspektorów Ochrony Radiologicznej?

           14.30 – 16.30
           „Prewencja i profilaktyka w zwalczaniu przestępczości wobec zabytków.
           Kontekst i narzędzia”

           Organizator: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

W programie:

 • Nagłe i nieplanowane przemieszczenia zbiorów muzealnych
 • Zabezpieczenia techniczne muzeum w obiekcie zabytkowym
 • Procedura wywozowa zabytkowych pojazdów. Wyzwania i dylematy
 • Znaczenie badań proweniencyjnych  w obrocie dziełami sztuki

SALA C

14.30 – 16.30
„Innowacje w zabytkach
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

SALA D

            11.00  Ceremonia Otwarcia Targów Dziedzictwo i Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich

12.30 – 15.00
Ewakuacja ludzi i zbiorów  z obiektów zabytkowych, muzealnych, bibliotecznych,
archiwalnych – zasady przygotowania i jej przeprowadzenia."

Organizator: Polski Komitet Błękitnej Tarczy przy współudziale Polskiego Komitetu Narodowego
ICOM

Wystąpienia

 • „Program Błękitnej Tarczy- pogotowia, pomocy, doradztwa na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury”;
  Krzysztof Sałaciński – Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy
 • „Idee i zasady ewakuacji  ludzi i zbiorów z muzeów i obiektów zabytkowych. Doświadczenia ICOM”;
  prof. dr hab. Dorota Folg-Januszewska  Prezydent Komitetu Narodowego ICOM Polska,
  Zastępca Dyrektor Muzeum Króla Jana III w Wilanowie
 • „Zasady ewakuacji dóbr kultury, założenia prawne i organizacyjne a praktyka”;
  Sławomir Wilemski główny specjalista do spraw  obronnych i zarządzania kryzysowego Biblioteka Narodowa
  w Warszawie
 • „Formy i metody ćwiczeń i szkoleń personelu na potrzeby ewakuacji”; Anna Czajka
  Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, AGAD
 • „Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektów zabytkowych”;
  mł. bryg. Jacek Smyczyński, mł. bryg. Tomasz Janecki, Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury
  Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
 • „Zasady przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń pożarowych w obiektach  zabytkowych”;
  st. bryg. Krzysztof Kociołek Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

W programie przewidziana jest

 1. Prezentacja filmu z ćwiczeń pożarowych w Bazylice Mariackiej w Krakowie
 2. Prezentacja firmy zajmującej się bezpieczeństwem zbiorów

15.15 – 17.00
„Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych”
Organizator: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

W ramach panelu odbędą się prelekcje poruszające tematykę:

 • Obowiązków właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Wyposażania obiektów zabytkowych w urządzenia przeciwpożarowe oraz zasad doboru tych urządzeń do specyfiki obiektów.
 • Roli technicznych systemów zabezpieczeń.
 • Przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu zabytkowego.
 • Zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz wybranych aspektów ewakuacji osób i zbiorów z obiektów zabytkowych.

8 listopada 2017 (środa)

SALA A

„Współczesne decyzje konserwatorskie w ochronie materiałów
bibliotecznych: maksimum zachowania – minimum ingerencji”

Organizator: Biblioteka Narodowa

 • 10.00 – 10.10 - Ewa Potrzebnicka, „Maksimum zachowania – minimum ingerencji”, BN
 • 10.10 – 10.30 - Aleksandra Szalla-Klemann, „Sposoby ochrony cennych egzemplarzy
  zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej",
  Biblioteka UJ                               
 • 10.30 – 10.50 - Dorota Jutrzenka-Supryn, Biblioteka Elbląska, „Nowe odkrycia w znanym
  księgozbiorze. Konserwacja zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Elbląskiej
  - podsumowanie dotychczasowych działań i wnioski na przyszłość”,
  Biblioteka Elbląska
 • 10.50 – 11.10 – Agata Lipińska, Jerzy Manikowski, „Konserwacja zachowawcza zbiorów
  nowszych w Bibliotece Narodowej”,
  BN
 • 11.10 – 11.30 - Krzysztof Dudek „Konserwacja zachowawcza fotografii
  autorstwa Jana i Janusza Bułhaków z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie”,

  Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

PRZERWA 11.30 – 12.00

 • 12.00 – 12.20 - Lidia Bannach- Szewczyk, „Decyzje i działania konserwatorskie podejmowane 
  w ostatnich latach w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w Toruniu”,
  Biblioteka Uniwersytecka UMK Toruń
 • 12.20 – 10.40 - Marta Stojecka „Kruche dziedzictwo – konserwacja czasopism
  XX-wiecznych w Centralnej Biblioteki Wojskowej”
  , CBW
 • 12.40 – 13.00 - Bogdan, Filip Zerek „Dezynfekcja obiektów bibliotecznych jako decyzja
  konserwatorska: czy, jak, kiedy i czy na pewno?”,
  BN
 • 13.00 – 13.20 – Piotr Tyrna „Rola opakowań ochronnych w przechowywaniu zbiorów”,
  Beskid Plus
 • 13.20 – 13.30 – Joanna Piekarska „Zwyczajna bajka – niezwykłą książką”, BN

14.00 – 17.00
Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji materiałów
archiwalnych oraz wykorzystania systemu ZoSIA, przeznaczonego do ewidencji i
inwentaryzacji zbiorów archiwalnych

 14.00 – 15.30
„Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji zbiorów archiwalnych”
Organizator: Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów / AGAD
10 lat konserwacji masowej w archiwach państwowych:

 • "Konserwacja Masowa i Jednostkowa - konkurencja, czy współpraca?"
  - Magdalena Wiercińska, Archiwum Akt Nowych
 • „Początki masowej konserwacji w archiwach państwowych”
  - Tamara Domanik, Maciej Grychtoł, Archiwum Państwowe w Katowicach
 • „10 lat zmagań z kwaśnym papierem- konserwacja masowa w archiwach państwowych”
  - Magdalena Pac Pomarnacka, Archiwum Państwowe w Gdańsku
 • „Zabezpieczanie i przechowywanie archiwaliów wielkoformatowych”
  - Anna Czajka, Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów/ Archiwum Główne Akt Dawnych

15.30 – 17.00
Praktyczne wykorzystanie systemu dla archiwistów – warsztaty”
Organizator: Narodowe Archiwum Cyfrowe 

 • Jak opracowywać materiały archiwalne za pomocą systemu dla archiwistów ZoSIA.
  Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie system stworzony przez Narodowe
  Archiwum Cyfrowego, z którego mogą korzystać wszystkie instytucje posiadające archiwa.
  UWAGA na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy.
  Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie e-maila z tematem "Targi Dziedzictwo"
  na adres:
  kamil.nowelli@nac.gov.pl

SALA C

12.30 – 14.30
„Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych”
Organizator: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

W ramach panelu odbędą się prelekcje poruszające tematykę:

 • Obowiązków właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Wyposażania obiektów zabytkowych w urządzenia przeciwpożarowe oraz zasad doboru tych urządzeń do specyfiki obiektów.
 • Roli technicznych systemów zabezpieczeń.
 • Przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu zabytkowego.
 • Zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz wybranych aspektów ewakuacji osób i zbiorów z obiektów zabytkowych.

15.00 – 17.00
„Rola organizacji pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury i kształtowaniu przepisów w tym zakresie w Polsce”
Organizator: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

 • 15.00 – 15.05 Powitanie uczestników, informacja o celu panelu i jego programie        
 • 15.05 – 15.20 „Podstawy prawne dotyczące udziału organizacji pozarządowych w procesie ochrony
                       dóbr kultury”                                                                                     
 • 15.20 – 15.35 „Wieloletnia tradycja społecznej ochrony zabytków na przykładzie Towarzystwa
                       Opieki nad Zabytkami Przeszłości”
 • 15.35 – 15.50  „Rodzaj  i ocena wpływu działań organizacji pozarządowych  na proces ochrony
                        i opieki nad zabytkami”
  Przerwa
 • 16.05 – 16.20 „Ocena relacji merytorycznych  urząd – organizacje i ciała  społeczne”
 • 16.20 – 16.30 ”Sztuka prowadzenia dialogu pomiędzy urzędem a organizacjami społecznymi”
 • Dyskusja z udziałem zaproszonych gości i uczestników spotkania

SALA D

10.15 – 16.00
Panel Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków:

Powitanie gości i słowo wstępne – prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor NID
ZAPROSZENIE

10.30 – 12:00

Krajobraz mojego miasta
Organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Sesja poświęcona kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” i praktycznym kwestiom związanym z planowaniem przestrzeni publicznej.
Przedstawienie publiczności przykładów nowoczesnego i estetycznego zaaranżowania przestrzeni miast i wsi, z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego. Podczas sesji emitowany będzie film „Krajobraz mojego miasta” (40’, prod. NID) oraz odbędzie się debata z gośćmi spotkania. Sesję moderuje dr Krzysztof Wielgus.

12.00 - 12.15 przerwa

12.15 - 13.45
Piękne, polskie, drewniane
Organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Sesja poświęcona będzie problematyce ochrony drewnianej architektury sakralnej w Polsce. W czasie spotkania zaproszeni goście będą dyskutować o znaczeniu oraz możliwych sposobach współczesnego wykorzystania zabytków drewnianych z poszanowaniem ich funkcji. W trakcie sesji zaprezentowany zostanie film „Piękne, polskie, drewniane” (40’, prod. NID). Sesję moderuje Mariusz Czuba, Z-ca Dyrektora NID.

13.45 – 14.00 przerwa

            14.00 – 16.00

 • „Wybrane projekty konserwatorskie w Polsce”; Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • „Gminna Ewidencja Zabytków i Wojewódzka Ewidencja Zabytków – zalety i wady, ochrona czy zagrożenie?” Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

9 listopada 2017 (czwartek)

SALA A

10.30 – 12.30
„Rola Samorządu w ochronie zabytków – gminna ewidencja zabytków”
Organizator: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy

 • 10.30 – 10.50 Podsumowanie doświadczeń m.st. Warszawa w prowadzeniu gminnej
                       ewidencji zabytków;
  Anna Łopuska -  Zastępca Dyrektor Biura Stołecznego
                       Konserwatora Zabytków
 • 10.50 – 11.10 Gminna ewidencja zabytków - problem waloryzacji zasobu zabytkowego miasta
                       na przykładzie Lublin;
  Hubert Mącik - Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie
 • 11.10 – 11.30 Gminna ewidencja zabytków – miasto Szczecin – kryteria wartościowania zabytków;
                      
  Małgorzata Gwiazdowska - Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie

Panel dyskusyjny -  forum samorządowych konserwatorów zabytków

wymiana doświadczeń z prowadzenia gminnych ewidencji zabytków
(moderowany panel z udziałem miejskich konserwatorów zabytków)

SALA B

11.30 – 14.30
„Współpraca architekta z konserwatorem. Wzajemne oczekiwania”
Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich

Planowane prezentacje i dyskusja planowane w trakcie panelu, dotyczyć będą realizacji w historycznym środowisku chronionym. Kwestia ta jest tak ważna, gdyż działania w środowisku dziedzictwa kulturowego objętego ochroną stanowią, i z racji mijającego czasu, stanowić będą, coraz większą część inwestycji podejmowanych w Polsce. Mamy do czynienia między innymi z pozostałościami gwałtownej dezindustrializacji po transformacji ustrojowej, z obiektami historycznymi zaniedbanymi wobec nadal nierozwiązanych trudności własnościowych, jak i z falą rewitalizacji przestrzeni i obiektów miejskich, podejmowaną przez samorządy. Wobec tego, w sytuacji postępującego obsadzenia służb konserwatorskich przez profesje inne, niż architektoniczna, dobra współpraca architekta, jako reprezentanta zawodu interdyscyplinarnego, z konserwatorem–urzędnikiem, jak i konserwatorem–praktykiem, staje się coraz istotniejsza dla całego środowiska zbudowanego i jego harmonizacji czyli ładu.

W panelu udział wezmą znani architekci, czołowi przedstawiciele służb konserwatorskich i konserwatorzy – praktycy, realizujący prace w chronionych obiektach architektonicznych i przestrzeniach publicznych.

SALA D

10.30 – 13.30
„Ochrona dziedzictwa archeologicznego – współczesne wyzwania”
Stowarzyszenie Starożytników przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa
oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

Tematyka panelu:
- Badania archeologiczne na inwestycjach drogowych i ich wpływ na rozwój archeologii.
- Najważniejsze problemy konserwatorstwa archeologicznego w Polsce

 

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

Miejsce targów

Centrum Targowo-Kongresowe
ul. Marsa 56c, Warszawa

     Partner Strategiczny Ogólnopolskich
                 Dni Konserwatorskich

             

        Partner Główny Ogólnopolskich Dni
                     Konserwatorskich

   

             Partnerzy Ogólnopolskich Dni
                     Konserwatorskich

  

          

  

          

           

Copyright © 2018 MT Targi Polska SA Realizacja: Agencja interaktywna Intellect.pl